SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Martyna Lutecka

Zastępca: Kaja Szałajko

Skarbnik: Oskar Mazur

Sekretarz: Tomasz Garbiński

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach

 1. Samorząd Uczniowski reprezentuje ucznia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rady SU w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Wybory odbywają się w czerwcu.
 3. Funkcje przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego powierza się uczniom, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Organami Samorządu Uczniowskiego są: Organy są reprezentantami uczniów.

a) zebranie samorządów klasowych, zwane zebraniem SU,

b) Rada Samorządu Uczniowskiego (Rada SU),

c) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

 1. Organami pomocniczymi są samorządy klasowe. Samorząd klasowy tworzą uczniowie danej klasy, którzy wybierają swoich przedstawicieli w głosowaniu równym i powszechnym (tajnym lub jawnym).
 2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: W skład Rady SU wchodzą również jako członkowie przewodniczący samorządów klasowych IV – VIII.

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) sekretarz,

d) skarbnik.

7. Opiekuna SU wybierają uczniowie wchodzący w skład Rady SU w głosowaniu tajnym po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym do 15 września. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

 1. Zebrania SU zwoływane są raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb przez opiekuna SU w porozumieniu z przewodniczącym SU.
 2. Zebranie prowadzi przewodniczący wraz z opiekunem.
 3. W zebraniach SU mogą brać udział:

a) Dyrektor Szkoły,

b) rodzice,

c) przedstawiciele samorządu terytorialnego,

d) pedagog szkolny,

e) nauczyciele,

f) duchowieństwo

g) przedstawiciele innych organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.

11. SU może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, a mianowicie:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów,

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów,

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

f) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,

g) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z innymi organami szkoły.

 1. Zadania Samorządu Uczniowskiego:

a) przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów,

b) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

c) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno a krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

d) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji,

e) angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska,

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

g) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole,

h) organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele,

i) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU,

j) rozstrzyganie sporów między uczniami.

13.SU na prośbę Dyrektora Szkoły udziela opinii o pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:

a) przestrzeganie praw dziecka,

b) przestrzeganie Regulaminu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach,

c) oddziaływanie opiekuńczo a€“ wychowawcze,

d) posiadanie następujących cech:

o umiejętność przekazywania wiedzy,

o rzetelność i systematyczność,

o takt i tolerancję,

o życzliwość i obiektywizm, sprawiedliwość,

o zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,

o umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów,

o troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej ucznia.

  14.  Kadencja Rady SU trwa 1 rok szkolny (od 1 września do zakończenia roku szkolnego).

 1. SU opracowuje plan pracy na dany rok szkolny.
 2. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli samorządów klasowych na zebraniu SU.
 3. Zmiany w składzie Rady mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na zebraniu SU.
 4. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na zebraniu SU po zasięgnięciu opinii samorządów klasowych i innych organów szkoły.

Szczęśliwy numerek

Regulamin

 1. Numerek losowany będzie każdego dnia przed lekcjami spośród liczb 1 – 24.
 2. Wylosowany numerek będzie odpowiadał numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 3. Numerek wywieszany będzie na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 4. €žSzczęśliwy numereka obejmuje uczniw klas IV – VI szkoły podstawowej i I -€“ III gimnazjum.
 5. Wylosowany numer zwalnia ucznia danego dnia od odpowiedzi ustnej. Nie zwalnia go od kartkówek, krótkich sprawdzianów oraz klasówek całogodzinnych.
 6. Numerek losowany będzie przez przewodniczącego SU pod nadzorem osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.
 7. W razie nieobecności przewodniczącego SU numerek losować będzie jedna z pozostałych osób wchodzących w skład Rady SU.
 8. Wylosowany numer ucznia nie może powtórzyć się w danym miesiącu, będzie odkładany na bok
 9. Puszka z numerami przechowywana będzie w sekretariacie szkoły.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status